LG 시스템
  아날로그 키폰시스템
  디지털 키폰시스템
  아날로그 일반/키폰전화
  디지털 키폰전화기
삼성 시스템
  아날로그 키폰시스템
  디지털 키폰시스템
  아날로그 키폰/일반전화
  디지털 키폰 전화기
부가 시스템
  부가 시스템
   DCS-816l    |   DCS-828    |    DCS-180D   |    DCS-500P


DCS-8161


ISDN Digital K/P | 키폰

*주요 특장점
  - ISDN 접속기능
  - 음성안내 자동중계 기능
  - 최적경로 선택기능(LCR)
  - 원격지 유지보수 기능
  - CTI (TAPI) 접속지원

 * 기본용량
  - 국회 4회선, 키폰 4회선
 
* SLOT 수량

  - 유니버셜 2 SLOT
  - 내선고정 1 SLOT
  - 옵션 2 SLOT


   DCS-816l    |   DCS-828    |    DCS-180D   |    DCS-500P

 

Copyright(c) 2000-2001 Daeyoung Communication all right reserved