LG 시스템
  아날로그 키폰시스템
  디지털 키폰시스템
  아날로그 일반/키폰전화
  디지털 키폰전화기
삼성 시스템
  아날로그 키폰시스템
  디지털 키폰시스템
  아날로그 키폰/일반전화
  디지털 키폰 전화기
부가 시스템
  부가 시스템
   DCS-816l    |   DCS-828    |    DCS-180D   |    iDCS-500P


DCS-180D


ISDN Digital K/P | 키폰

*주요 특장점
- 다양한 ISDN 접속기능
- E1 디지탈 국선 접속 기능
- 음성안내 자동중계 기능
- 최적경로 선택기능(LCR)
- CTI (TAPI) 접속
- 5자 6그룹회의
- 2B PHONE기능
- 원격지 유지보수 기능

*사양

교환 방식 PCM /TDM
사용 전원   AC입력 : 110/220V,60Hz
  DC입력 : +5V, -5V, -48V
  EXT.BAT : -48V,40A, MAX
CPU TYPE   16Bit, MC68000
크기(mm) : 1RACK   593(H) x 427(W)x 359(D)
최대회선용량
회선용량
국선
내선
전용선
ISDN BRI
ISDN PRI
  180 회선
  160 회선
  180 회선
   80 회선
   28 회선 (56채널)
   90 채널

*DCS-180D 회선구성도


   DCS-816l    |   DCS-828    |    DCS-180D   |    iDCS-500P

 

Copyright(c) 2000-2001 Daeyoung Communication all right reserved